Obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Tereza Pallová, IČ 01103768 se sídlem V Zahradách 402, Lysice, 679 71, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,fotografka“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“).

Další informace o fotografce jsou uvedeny na webových stránkách www.zapozujsi.cz

Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo sms zprávy.

II. Objednávka

Objednávkou se rozumí rezervace termínu přes rezervační systém reenio.cz.

Fotografkou je určen nejvhodnější volný termín fotografování. Rezervaci termínu lze považovat za závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, obdržení informací o focení a obdržením stanovené zálohy ve stanovené lhůtě. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

III. Platba a záloha

Celková částka za fotografování je splatná v den fotografování.

Jedná-li se o komerční zakázku, focení produktů, promo focení, kdy není předem stanovený počet upravených hotových fotografií, je splatnost celkové částky možno dohodnout s fotografkou odlišně.

U ateliérového a svatebního focení je nutné uhradit zálohu. Termín je rezervovaný a zároveň závazný pro obě strany, až po uhrazení zálohy.

Ateliérové focení:

Změna termínu je možná, pokud ji strany minimálně sedm dnů před původně rezervovaným a stanoveným termínem focení oznámí straně druhé. Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu. V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase, bez omluvy, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu a nemá nárok na vrácení uhrazené zálohy.

Záloha 1000,-bude odečtena z celkové ceny a je nevratná. V případě zrušení termínu více než týden před focením, se záloha převádí do náhradního termínu. V případě zrušení termínu méně než týden před focením záloha propadá.

IV. Výběr fotografií na retušování

Po fotografování fotografka zašle klientovi do sedmi dnů zprávu, jež bude obsahovat odkaz na webovou galerii, současně i návod, jak postupovat při výběru fotografií k retuši.

Fotografie v této galerie jsou pouze náhledové a jsou určeny výhradně pro výběr klienta k retušování. Tyto fotografie jsou v malém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu fotografa, pod pokutou až 10 000 Kč.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je 4-5 týdnů ode dne, kdy proběhlo focení.

Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 dnů od výběru fotek k retuši ze strany klienta. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny balíčku o 1.000,- Kč.

VI. Hotové fotografie, reklamace

Všechny hotové vyretušované fotografie obdrží klient na svoji e-mailovou adresu v plné velikosti. Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.

Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit fotografce neprodleně po tom, co si tyto prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení, a fotografce své připomínky sdělit ihned. Výběr těchto fotografií je závazný pro obě strany.

VII. Retuš fotografií

Každá klientem vybraná fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod., při základní retuši se odstraňují různé vady pleti, modřiny, škrábance, lehce se retušuje pleť a lehce se upravují tělesné proporce.

Na přání klienta mohou být vyretušovány vrásky, více se vyhladí pleť, apod.

Veškerá přání na retušování (znaménka, pihy, barevné korekce pleti apod.) je nutné, aby klient PÍSEMNĚ OZNÁMIL fotografce již při výběru fotografií k úpravě. Po úpravě fotografií již nemá nárok na jakékoli změny fotografií.

VIII. Dárkové poukazy ( fotobalíčky )

Dárkový poukaz na služby fotografa je možno zakoupit v ateliéru nebo elektronicky prostřednictvím emailu.

V případě uplatnění poukazu je klient povinen se na focení objednat nejméně měsíc před zamýšleným datem konání focení. Je však nutné, aby byla dodržena lhůta platnosti poukazu a focení proběhlo před jejím uplynutím.

Platnost je vždy konkrétně uvedena přímo na dárkovém poukazu. Tato platnost znamená pro klienta časovou omezenost užití poukazu, vzniká mu tedy možnost čerpání služeb v časově omezeném úseku, jež je uveden na poukazu. Klient má povinnost tuto dobu dodržet a zmeškáním mu nevzniká nárok na náhradu ani nárok tyto služby jakkoli vymáhat či požadovat.

Klientovi nevzniká nárok na navrácení částky v hotovosti ani bankovním převodem, za již uhrazený dárkový poukaz.

Pro čerpání poukazu je klient povinen kontaktovat fotografku prostřednictvím prostředků stanovených v čl. II těchto podmínek.

Pokud klient není ochoten se těmto termínům přizpůsobit nebo pokud informuje fotografku o poukazu v intervalu menším než-li jeden měsíc, dárkový poukaz zaniká bez možnosti náhrady.

IX. Náhrada škody

Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení ateliéru a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

Nedostaví-li se klient na focení v termínu a čase, který byl dohodnut, aniž by o tom písemně informoval fotografku, má fotografka nárok na náhradu újmy ve formě zaplacení plné částky, jež byla dohodnuta mezi stranami. Klient je povinen svoji neúčast oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení, neučiní-li tak vzniká fotografce nárok na doplacení plné částky za fotografování.

X. Použití fotografií a jejich archivace

Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.

Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografky a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografky.

Uzavřením objednávky klient výslovně uděluje souhlas fotografce ke komerčnímu využití zhotovených fotografií. Fotografka má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření). Je-li na fotografiích použito oblečení z partnerských eshopů, smí fotografie použít na své sociální sítě, nebo web i tyto weby.

Fotografka hotové fotografie zálohuje nejdéle po dobu šesti měsíců od předání fotografií klientovi.

Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí šesti měsíců od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání.

XI. Reklamace

Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich převzetí a zjištění, nejdéle však 3 měsíce ode dne doručení hotových fotografií ke kontrole.

Fotografka nemá odpovědnost za neuspokojivě odvedenou práci vizážistky či kadeřnice.

Make-up i účes je možné reklamovat před začátkem, či v průběhu fotografování. Po skončení fotografování klientovi nárok na tuto reklamaci zaniká.

Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem. Během fotografování je ze strany fotografky veden a instruován, jak má stát či se tvářit. V průběhu fotografování mu jsou poskytovány náhledy a obě strany se ujišťují o spokojenosti s fotografiemi.

Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek, ořez fotografií, či představa zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa. Klient má možnost se seznámit s tvorbou fotografky prostřednictvím všech výše uvedených cest a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.

XII. Ostatní informace

Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem a obě strany s těmito změnami musí být písemně obeznámeny a písemně uvést svůj souhlas.

Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu, viz. čl. IX.

Dostaví-li se klient na fotografování později, než byl stanovený čas, nemá nárok na náhradu. Tento ušlý čas se započítává do doby celého focení a není možné překročit časový úsek, který byl pro fotografování vyhrazen

XIII. Ochrana osobních údajů 

Fotografka zpracovává osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny a to na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, především pro:

  • plnění a realizace uzavřených smluv a objednávek,
  • plnění zákonných povinností v oblasti vedení učetnictví, v oblasti daní, nebo jak to vyžadují jiné platné zákony a předpisy, nebo požadované jakýmkoli soudním procesem nebo vládní agenturou.
  • komunikaci se zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách a produktech, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a propagační účely,
  • zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek
  • vyřízení reakce na konkrétní rezervaci
  • analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení služeb a jejich nabídky
  • marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu
  • pro zpracování transakcí a odhalování podvodů,
  • cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá informace o aktivitě uživatelů na webových stránkách.

Více informací, tipy co s sebou a jak se na fotografování připravit Vám ráda zašlu emailem po závazné rezervaci termínu