Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Tereza Pallová, IČ 01103768 se sídlem Tuřanské nám.29, Brno, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,fotografka“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“).

Další informace o fotografce jsou uvedeny na webových stránkách www.zapozujsi.cz

Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo sms zprávy.

II. Objednávka

Objednávkou se rozumí písemné potvrzení nabídky k uzavření smlouvy mezi fotografkou a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.

Přesný termín, hodinu a druh fotografování je klient povinen si domluvit v přiměřeně dlouhé době, před dnem, kdy fotografování zamýšlí, a to prostřednictvím facebookových stránek (https://www.facebook.com/ZapozujSi/) nebo emailu (terezapall@gmail.com), případně telefonu (+ 420 739 202 982).

Po vzájemné dohodě mezi stranami a fotografkou bude určen termín fotografování. Rezervaci termínu lze považovat za závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, podepsáním smlouvy a obdržením stanovené zálohy ve stanovené lhůtě. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

Zkrácené focení lze domluvit pouze mimo svatební sezónu. V měsících od června-září je nutno objednávat pouze celodenní focení (10 hodin)

III. Platba a záloha

Celková částka za svatební fotografování je splatná v den odevzdání hotových fotografií. V ceně není zahrnuta doprava (8kč/km), mimo Brno.

U svatebního focení je nutné uhradit zálohu. V případě, že klient/objednatel termín focení zruší, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu a nemá nárok na vrácení uhrazené zálohy. V případě pandemie, se záloha převádí do náhradního termínu.

IV. Výběr fotografií na retušování

Fotografie na úpravu vybírá fotografka, výběr fotografií pro doupravení je možný po odevzdání upravených fotografií, spolu s fotografiemi neupravenými.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta hotových upravených fotografií v elektronické podobě jsou 2 týdny ode dne, kdy proběhlo focení. Ve svatební sezóně (červen – září) se může dodací lhůta lišit, nikdy však nepřesáhne bez předchozí dohody více než 6 týdnů.

Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 3 dnů od výběru fotek k retuši ze strany klienta. Tato možnost znamená navýšení ceny balíčku o 2.000,-Kč.

VI. Hotové fotografie, tisk

Všechny hotové, upravené fotografie a všechny neupravené, obdrží klient na svoji e-mailovou adresu v plné velikosti. Dále obdrží odkaz na webové album se svatební reportáží.

Klient je povinen své případné připomínky k retuši sdělit ihned. K opožděným připomínkám, nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto fotografií. Výběr těchto fotografií je závazný pro obě strany.

Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií.

VII. Retuš fotografií

Každá fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod.

Retuš pleti a úprava tělesných proporcí se provádí pouze u aranžovaných, portrétních fotografií.

VIII. Použití fotografií a jejich archivace

Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.

Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografky a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografky.

Uzavřením objednávky klient výslovně uděluje souhlas fotografce ke komerčnímu využití zhotovených fotografií. Fotografka má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření).

Fotografka hotové fotografie zálohuje nejdéle po dobu šesti měsíců od předání fotografií klientovi.

Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí šesti měsíců od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání.

IX. Reklamace

Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich převzetí a zjištění, nejdéle však 3 měsíce ode dne doručení hotových fotografií ke kontrole.

Fotografka nemá odpovědnost za neuspokojivě odvedenou práci vizážistky či kadeřnice.

Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem.

Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek, ořez fotografií, či představa zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa. Klient má možnost se seznámit s tvorbou fotografky prostřednictvím všech výše uvedených cest a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.

XII. Ostatní informace

Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem a obě strany s těmito změnami musí být písemně obeznámeny a písemně uvést svůj souhlas.